8 Oktober 2023 - 31 März 2024

Norbert Kricke

Drawing and Sculpture

Franz Marc Museum

16 September 2023 - 7 Januar 2024

Abraham David Christian

Beyond Language

Bündner Kunstmuseum Chur

16 Juli - 17 Dezember 2023

Karl Hartung

Herbert Gerisch-Stiftung

18 November 2022 - 27 August 2023

Norbert Kricke

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst

31 März 2022 - 28 Februar 2023

Emil Nolde

Pinakothek der Moderne, München

12 November 2022 - 21 Februar 2023

Nolde / Rohlfs

Zwei Künstlerleben

Kunsthalle Emden

30 September - 11 Dezember 2022

Norbert Tadeusz

Stadtmuseum Lippstadt

17 September - 20 November 2022

Abraham David Christian

Museum Haus Kasura Yokosuka, Japan